Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag.
Vi reglerar trafikskador som orsakats av okända, oförsäkrade och utländska fordon.
Vi tar också ut en avgift av ägare till oförsäkrade motorfordon. Avgiften går till att ersätta
de människor som skadats eller fått något förstört av ett oförsäkrat eller okänt fordon.
Frågor och svar om trafikförsäkringsavgiften
Vad är trafikförsäkringsavgift?
Det är en avgift som vi på TFF enligt 34 § trafikskadelagen
har rätt att ta ut för fordon som saknar trafikförsäkring.
Vad används avgiften till?
Trafikförsäkringsavgiften används för att ersätta trafikskador
som är orsakade av oförsäkrade eller okända fordon.
Hur beräknas avgiften?
Avgiften är tio procent högre än den högsta trafikförsäkringspremie som något försäkringsbolag har tillämpat i sina tariffer
under samma tidsperiod för ett fordon av samma fordonsslag
och med samma användningssätt. Den avgiftsgrundande premien innehåller sedan 2007-07-01 skatt om högst 32 procent.
Faktorer som fabrikat, årsmodell och geografisk zon saknar betydelse vid beräkning av avgiften. Avgiften tas alltid ut
med minst 200 kr.
Vilka fordon ska vara trafikförsäkrade?
Trafikförsäkringsplikten regleras i 2 § trafikskadelagen. Ett
motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och
som inte är avställt ska vara trafikförsäkrat. Även ett motordrivet fordon som är oregistrerat eller avställt måste vara trafikförsäkrat om det används i trafik.
Från vilken dag måste fordonet vara försäkrat?
Fordonet måste vara försäkrat direkt från den dag som du köper eller på annat sätt övertar fordonet.
Vem är skyldig att teckna trafikförsäkring?
Fordonet ska hållas trafikförsäkrat av ägaren. Vid kreditköp
eller leasing ska fordonet i stället försäkras av innehavaren. Är
ägaren omyndig ska fordonet försäkras av vårdnadshavaren.
Ägaren är skyldig att hålla sitt fordon trafikförsäkrat även om:
– det inte körs
– det är i så dåligt skick att det inte går att använda
– det är belagt med körförbud
– det är stulet
– det har lämnats till bilfirma för försäljning
– någon annan person än ägaren har trafikförsäkring för
fordonet
Avställning
Fordonet kan avställas om det inte ska användas under en
viss tid eller om det har stulits. Då fordonet avställts behöver
det inte längre vara trafikförsäkrat. Avställning gäller från och
med den dag en fullständig anmälan inkommit till Transportstyrelsen.
Du kan anmäla avställning på följande sätt:
– via hemsidan: www.transportstyrelsen.se
– via Transportstyrelsens servicetelefon: 0771-25 25 25
– skriftligen på registreringsbeviset
För mer information, se ditt registreringsbevis eller gå in på
Transportstyrelsens hemsida: www.transportstyrelsen.se
Avregistrering
Fordonet ska avregistreras om det har skrotats eller exporterats.
Anmälan om avregistrering ska göras skriftligen till Transportstyrelsen. För mer information, se ditt registreringsbevis
eller gå in på hemsidan: www.transportstyrelsen.se. Avregistrering gäller från den dag en fullständig anmälan inkommit
till Transportstyrelsen.
Felaktiga ägaruppgifter i vägtrafikregistret
Om de uppgifter om ägarförhållandena som finns i vägtrafikregistret är felaktiga måste du kontakta Transportstyrelsen.
Obetald försäkringspremie
Ett försäkringsbolag har rätt att säga upp en trafikförsäkring
om premien inte betalas i tid. Bolaget har försäkringsansvaret
till den dag då uppsägningen träder i kraft. Bolaget har rätt till
premiebetalning fram till den dagen. I regel överlåter bolaget
premiekravet till TFF.
Försenad premieinbetalning
Om premie betalas till försäkringsbolaget efter den dag då
försäkringen upphört, börjar ny försäkring att gälla från och
med dagen efter den då premien betalades. Premiebetalningen får inte någon verkan bakåt i tiden.