NTF:s enkätundersökning bland 15-åringar visar att 2 av 3 mopeder går för fort. Närmare 15 procent av mopederna gör över 80 km/tim. och det är en hastighet varken fordon eller förare är utrustat att hantera.

NTF har i januari 2015 genomfört en enkätundersökning bland elever i årskurs 9 på åtta olika skolor spridda i landet. Totalt svarade 673 elever på enkäten, något fler pojkar än flickor.

mopeditrafik

40 procent av dessa elever har en moped. Totalt handlar det om 299 mopeder, 266 klass 1 och 33 klass 2. 64 procent av mopederna går fortare än 51 km/tim., alltså definitivt fortare än de får. Mindre än en tredjedel av mopederna går i laglig hastighet. Moped klass 1 får gå i max 45 km/tim och moped klass 2 i max 25-30 km/tim (beroende på när den är tillverkad).
61 procent av mopedägarna svarar att deras moped inte är trimmad, 28 procent att den är det. De flesta har köpt en moped som redan var trimmad, men man har också trimmat själv, fått hjälp av en kompis eller sina föräldrar. Fortfarande finns det en del, 5 procent, som fått hjälp av mopedhandlaren. 81 procent svarar att deras föräldrar vet om att mopeden är trimmad.

– Ingen handlare borde befatta sig med att trimma mopeder. Det finns de som hjälper 15-åringar att köra fram i farligt höga farter, det är helt oacceptabelt. Att det också sker med föräldrarnas goda minne är faktiskt svårt att förstå, säger Marie Nordén, generalsekreterare, NTF.

NTF samarbetar med seriösa mopedhandlare som skrivit på ett avtal att inte trimma mopeder eller sälja trimdelar. Dessa handlare rekommenderas av NTF.

Marknadsöversikt över handlarna.

Enkätundersökning om mopedåkning
bland elever i årskurs 9
Våren 2015
Innehållsförteckning
1. Bakgrund ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
2. Syfte …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
3. Metod …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
4. Resultat ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015 …………………………………………………………………………… 8
6. Diskussion och förslag på åtgärder ………………………………………………………………………………………….. 10
NTF
Katarina Bokström, 2015-03-04
1. Bakgrund
Antalet skadade och dödade på moped har under de senaste åren minskat: 2009 omkom 11 personer
och 270 skadades svårt, motsvarande siffror för 2013 är 3 omkomna och 130 svårt skadade. Preliminär
statistik för 2014 är 7 döda (4 på klass 2 moped och 3 på klass 1 moped) och 110 svårt skadade. Under
samma tid har antalet 15 åringar minskat, men ökar sakta igen från 2015 och framåt. Det nya AMkörkortet infördes 2009.
Det finns en uppfattning (sas t ex under ett nationellt idéseminarium kring motoriserade cyklar
september 2014) att attityden till att trimma mopeder är mindre positiv än tidigare – stämmer den
uppfattningen?
Vilka attityder har dagens unga mopedförare till trimning, hastigheter mm? Om deras mopeder är
trimmade, vem har hjälpt dem? Är det fortfarande så (tidigare undersökningar) att deras föräldrar vet om
att deras barn kör på trimmade mopeder?
Våren 2014 genomförde NTF en nationell observationsstudie kring hjälmanvändning på cykel och
moped. Med den undersökningen som underlag kan skolor väljas med relativt högt antal mopedförare.
2. Syfte
Syftet med projektet är att ta reda på om attityden till trimning är mer negativ än tidigare, kvar på samma
nivå som tidigare eller rent av mer positiv än tidigare.
3. Metod
Enkät
För att ta fram enkätfrågor utgicks ifrån den undersökning som NTF gjorde 2009 tillsammans med sina
systerorganisationer i Norden. Från den enkäten valdes ett antal frågor som handlade om mopedåkning
och attityder till trimning, hastighet mm. Till detta lades till frågor om hur man använder sin moped samt
någon fråga kring A-traktor. Enkäten diskuterades med Nils Petter Gregersen på VTI (som även deltog i
den Nordiska enkäten 2009) samt med de regionalt ansvariga inom NTF.
Enkäten gjordes tillgänglig både som pappersenkät och som enkät på internet, skolorna fick välja vilken
metod man ville använda. De flesta skolorna valde att göra enkäten på papper, vilket förordades
eftersom det då är betydligt lättare att försäkra sig om en hög svarsfrekvens.
Val av skolor
Våren 2014, i samband med årets hjälmmätning av cykelhjälmar mättes även andelen mopedister med
hjälm. Utifrån den mätningen valdes åtta skolor spridda i landet med många mopedister. Tre av dessa
skolor tackade nej till att medverka och ersattes av andra mopedtäta skolor inom samma län.
Bortfall
Bortfallet har varit mycket litet i samtliga skolor, endast elever som saknats på respektive lektion har
varit bortfall.am körkort
Fribergaskolan i Danderyd, Ängåsskolan på Orust samt till viss del Solskiftesskolan i Österåker gjorde
enkäten på nätet, men svarsfrekvensen har ändå varit hög (80-90%).
Deltagande skolor
Flahultskolan, Jönköping 104 enkäter
Snyggatorpsskolan, Klippan 81 enkäter
Svanesund/Ängåsskolan, Orust 51 enkäter
Lyrfågelskolan, Trollhättan 86 enkäter
Solskiftesskolan, Österåker 80 enkäter
Fribergskolan, Danderyd 125 enkäter
Arenaskolan, Timrå 107 enkäter
Änget, Örnsköldsvik 39 enkäter
Totalt 673 enkäter
4. Resultat
Antal svar
673 enkäter.
1. Könsfördelning
360 pojkar – 53 %
310 flickor – 46 %
3 har ej svarat
2. Åldersfördelning
14 år 1%
15 år 85%
16 år 13%
17 år och äldre 1%
ej svar 1%
Diagram 1: Åldersfördelning
3. Har du under de senaste sex månaderna…
a) kört för fort på moped?
27 procent har ofta eller ganska ofta kört för fort på moped, 57 procent har aldrig gjort det.
Skillnaden är stor om man jämför pojkar och flickor, 34% av pojkarna har ofta eller ganska ofta kört för
fort, för flickorna är motsvarande andel 21 %.
b) kört moped efter att ha druckit alkohol?
4 procent har ofta eller ganska ofta kört moped efter att ha druckit alkohol, 90 procent har aldrig gjort
det.
Det är vanligare bland pojkar, 7% har ofta eller ganska ofta kört moped efter att ha druckit alkohol,
bland flickorna är det endast 1 %.
c) kört för fort med A-traktor?
8 procent har ofta eller ganska ofta kört för fort med A-traktor. 87 procent har aldrig gjort det.
Även här är det i första hand pojkarna som kört för fort, 13% svarar ofta eller ganska ofta, bland
flickorna är motsvarande siffra endast 3%.
d) kört A-traktor efter att ha druckit alkohol?
3 procent har ofta eller ganska ofta kört A-traktor efter att ha druckit alkohol, 95% har aldrig gjort det.
Bland pojkarna är det 5% och bland flickorna 2%.
e) blivit skjutsad på moped av någon som druckit alkohol?
5 procent har ofta eller ganska ofta blivit skjutsad på moped av någon som druckit alkohol, 86% har
aldrig blivit det.
Bland pojkarna är det 6% och bland flickorna är det 3% som ofta eller ganska ofta blivit skjutsade av
någon som druckit alkohol.
14 år 15 år 16 år 17 och
äldre
ej svar
kille
tjej
f) pratat trafiksäkerhet med dina föräldrar?
Det är ganska vanligt att man pratar trafiksäkerhet med sina föräldrar. 36 procent har gjort det ofta eller
ganska ofta, 28% har aldrig gjort det. Det är ungefär lika vanligt bland pojkar som bland flickor, även om
fler av pojkarna svarar ofta.
Diagram 2: Har du pratat trafiksäkerhet med dina föräldrar?
g) pratat trafiksäkerhet med dina kompisar?
10 procent svarar att de ofta eller ganska ofta pratat trafiksäkerhet med sina kompisar, 50 procent
svarar att de aldrig gjort det. Det är ungefär lika vanligt bland pojkar som bland flickor.
h) pratat trafiksäkerhet i skolan?
10 procent svarar att de ofta eller ganska ofta pratat trafiksäkerhet i skolan, 50% svarar att de aldrig
gjort det. Det är lite vanligare bland pojkar (11%) än bland flickor (8%).
4. Har du under de senaste två åren deltagit i…
a) trafiksäkerhetsaktivitet på skolan?
19 procent svarar att de deltagit i trafiksäkerhetsaktivitet på skolan. Det är fler tjejer (22%) än killar
(16%) som deltagit.am körkort
När vi frågat de 8 skolorna om de genomfört någon trafiksäkerhetsaktivitet under de senaste två åren
svarar 5 av skolorna att de inte gjort något och 3 att de bland annat arbetat med frågor kring
mopedåkning. Från dessa tre skolor kommer 26% av enkäterna, så en svarsandel runt 20 procent
verkar helt rimlig (alla som svarade var säkert inte med på aktiviteten och några kommer säkert inte
ihåg).
b) förarutbildning (AM-körkort/traktorkort/förarbevis)?
44 procent har deltagit i förarutbildning, 47% av pojkarna och 40% av flickorna.
c) påbörjad körkortsutbildning?
30 procent svarar att de påbörjat körkortsutbildningen, något fler bland pojkarna (33%) än bland
flickorna (27%).
5. Har du en A-traktor?
9 procent av de som svarat på enkäten har en A-traktor; 11% av pojkarna och 6% av flickorna. Totalt 59
ungdomar, 41 killar och 18 tjejer.
a) Om Ja: Hur fort kan din A-traktor köra (får max gå i 30 km/tim)?
Ungefär en fjärdedel svarar att deras A-traktor går under 30 km/tim, resten att den kan gå fortare.
54% svarar att den går över 80 km/tim.
ofta ganska ofta sällan aldrig ej svar
kille
tjej
Diagram 3: Hur fort går din A-traktor
6. Har du körkort eller förarbevis för moped och/eller A-traktor?
38 procent har AM-körkort och 3 procent har förarbevis för moped klass 2.
Det är fler killar än tjejer som har körkort; 43% av killarna har AM-körkort och 4% har förarbevis medan
34% av tjejerna har AM-körkort och 2% har förarbevis.
7. Har du en moped? am körkort
40 procent har en moped klass 1 och 5% har en moped klass 2.
Det är fler killar än tjejer som har en moped; 43% av killarna har en moped klass 1 och 7% har en
moped klass 2, bland tjejerna är det 36% som har en moped klass 1 och 3% som har en moped klass 2.
Totalt handlar det om 266 klass 1-mopeder och 33 klass 2-mopeder.
8. Hur fort kan din moped köra?
64 procent av mopederna går fortare än 51 km/tim, dvs åtminstone så många är trimmade (avsiktligt
eller inte). 33% går fortare än 61 km/tim. Pojkarnas mopeder går fortare än flickornas.
Diagram 4: Hur fort kan din moped köra? am körkort
under
30 km/
tim
31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 över 80
km/tim
alla
kille
tjej
Gör man en uppdelning mellan klass 1 moped och klass 2, ser man att antalet mopeder som går för fort
är stor i båda grupperna. Cirka en tredjedel av mopederna är lagliga, dvs går under max 30 km/tim
respektive max 41-50 km/tim (vilket egentligen kan vara lite för fort). Totalt handlar det om 266 mopeder
klass 1 och 33 mopeder klass 2.
Diagram 5: Hur fort kan din moped köra, antal för moped klass 1 och 2.
9. Är din moped trimmad?
61 procent svarar att deras moped inte är trimmad, 28 procent att den är det och 10% vet inte. Av
killarna svarar 39% att den är trimmad medan det bara är 13% av flickorna som svarar att den är det,
andelen som svarat vet inte är ungefär lika stor.
Av de med klass 1 moped, som svarat att den går 61 km/tim eller fortare, svarar ändå 20% (18 av 90
personer) att mopeden inte är trimmad. Av de som har mopeder som går 80 km/tim eller mer (totalt 37
personer) svarar 26 personer att mopeden är trimmad, 5 vet inte, 1 inget svar och 5 svarar att den inte
är det.
Av de med klass 2 moped, som svarat att den går 41 km/tim eller fortare, svarar 12% att mopeden inte
är trimmad (2 av 16 personer, dessa två personer har mopeder som går 41-50 km/tim).
9.a) Om Ja: Hur fick du din moped trimmad? (här kan man ge flera svar)
Den största gruppen är de som köpte en moped som redan var trimmad, 36 procent. 5 procent har fått
hjälp av en mopedhandlare.
Diagram 6: Hur fick du din moped trimmad (flera svar kan ges)?
Klass 1 moped
Klass 2 moped
alla
kille
tjej
b) Om Ja: Vet dina föräldrar att din moped är trimmad?
81 procent svarar att deras föräldrar vet om att mopeden är trimmad. Bland flickorna är gruppen större,
94% svarar att föräldrarna vet om att mopeden är trimmad, bland pojkarna är det 78%.
c) Om Nej: Vill du trimma din moped?
Cirka hälften vill inte trimma sin moped, 57% av flickorna svarar nej och 44% av pojkarna. Denna fråga
är det dock 19% som inte har svarat på.
10. Hur använder du i huvudsak din moped?
59 procent svarar att de använder mopeden både som transportmedel och för att det är roligt att köra,
23 procent enbart som transportmedel. 10 procent använder den både som transportmedel, för att det
är roligt att köra och meka.
Bland flickorna är det 30% som bara har mopeden som transportmedel, bland pojkarna är det 19%.
11. Tänk dig att du är hemifrån en sen kväll och att din kompis har lovat dig skjuts hem på
hans/hennes moped (mopeden är godkänd för skjutsning). När det är dags att åka hem inser du
att kompisen inte har med sig någon extra hjälm. Vad gör du?
45 procent sätter sig på mopeden och åker med hem eller gör det efter att först ha bett kompisen köra
försiktigt.
27 procent ringer till mamma/pappa eller annan vuxen och 18% försöker övertyga kompisen att de ska
ta sig hem på annat sätt.
Diagram 7: Hur agera när kompisen inte har med en extra hjälm.
alla
kille
tjej
12. Tänk dig att du och din kompis är på fest. När det är dags att åka hem inser du att kompisen
har druckit alkohol och han/hon tänker köra moped hem. Vad gör du?
Den största gruppen, 35 procent, väljer att hindra sin kompis från att köra. 28% försöker övertyga
kompisen om att de ska ta sig hem på något annat sätt. 7% ringer mamma/pappa eller annan vuxen
och lika många åker hem utan sin kompis. Endast 8% åker med, men ber kompisen köra extra försiktigt.
Diagram 8: Hur agera när kompisen har druckit alkohol och ska skjutsa på moped.
5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015
Den svenska delen av den Nordiska enkäten från 2009 besvarades av 936 ungdomar, ungefär hälften
pojkar och hälften flickor. Ett antal frågor har ställts på samma sätt för att kunna göra vissa jämförelser,
samtidigt ska man vara medveten om att i den nordiska enkäten var skolorna slumpmässigt valda och i
årets enkät har skolor valts eftersom de har många mopedåkare. Urvalet skolor har också varit betydligt
mindre.
Har du under de senaste sex månaderna…
Kört för fort på moped
2009 2015
Ofta+ganska ofta 29% 27%
Kört moped efter att ha druckit alkohol
Ofta+ganska ofta 3% 4%
Blivit skjutsad på moped av någon som har druckit alkohol
Ofta+ganska ofta 3% 5%
Beteendena verkar inte ha förändrats över åren.
Pratat trafiksäkerhet med dina föräldrar
Ofta+ganska ofta 24% 36%
Pratat trafiksäkerhet med dina kompisar
Ofta+ganska ofta 10% 10%
Pratat trafiksäkerhet i skolan
Ofta+ganska ofta 15% 10%
Ungdomar pratar oftare trafiksäkerhet med sina föräldrar, i skolan än mer sällan än tidigare.Har du någon moped?
2009 2015
Ja, klass 1 27% 40%
Ja, klass 2 13% 5%
Ägandet av antalet klass 1 mopeder har ökat, antalet klass 2 mopeder har minskat.
Försäljningsstatistiken har ännu större övervikt för klass 1.
Hur fort kan din moped köra?
2009 2015
över 51 km/tim 65% 63%
över 61 km/tim 38% 33%
pojkar
över 80 km/tim 25% 20%
Mopederna kör ungefär lika fort, något långsammare. Fortfarande går majoriteten fortare än de är
konstruerade för.
Är din moped trimmad?
2009 2015
Ja 35% 28%
Vet inte 9% 10%
Något färre mopeder är trimmade, eller så vet inte ungdomarna att sina mopeder är trimmade. Frågan
om sk självtrimning är bakgrunden till svaren är intressant.
Om ja, hur fick du din moped trimmad? (kan vara flera svar)
2009 2015
föräldrar 11% 14%
kompis 20% 16%
själv 30% 28%
mopeden var trimmad när den köptes 27% 32%
mopedhandlare 3% 5%
annan 10% 5%
Allt fler har köpt en trimmad moped, något fler föräldrar har hjälpt till istället för en kompis. Fortfarande
finns mopedhandlarna med som hjälp att trimma mopeder.
Om ja, vet dina föräldrar om att din moped är trimmad?
2009 2015
Ja 75% 81%
Ännu fler föräldrar än tidigare vet att mopeden är trimmad.
Tänk dig att du är hemifrån en sen kväll och att din kompis har lovat dig skjuts hem på
hans/hennes moped (mopeden är godkänd för skjutsning). När det är dags att åka hem inser du
att kompisen inte har med sig någon extra hjälm. Vad gör du? (För exakta svarsalternativ, se bilaga
1 enkäten)
2009 2015
Åker med 25% 18%
Åker med, ber köra extra försiktigt 32% 27%
Övertygar att vi åka hem på annat sätt 15% 18%
Ringer till mamma/pappa eller annan vuxen 17% 27%
Annat 7% 7%
Kombinerat flera svar – 3%
Ej svar 4% 2%
Gruppen som väljer att åka med, även om många ber föraren köra extra försiktigt, har minskat från 57%
till 45%. Andelen som väljer att ringa mamma/pappa eller annan vuxen har ökat från 17% till 27%.
Tänk dig att du och din kompis är på fest. När det är dags att åka hem inser du att kompisen har
druckit alkohol och han/hon tänker köra moped hem. Vad gör du? (För exakta svarsalternativ, se
bilaga 1 enkäten)
2009 2015
Åker hem och låter kompisen klara sig själv 7% 7%
Åker med, ber köra extra försiktigt 9% 8%
Övertygar att vi åka hem på annat sätt 25% 28%
Ringer till mamma/pappa eller annan vuxen 7% 7%
Jag hindrar hen från att köra 36% 35%
Annat 10% 9%
Kombinerat flera svar – 4%
Ej svar 6% 3%
Beteendet i detta scenario verkar inte ha förändrats under åren.
6. Diskussion och förslag på åtgärder
Hastigheter och trimning
Studien visar att problemet med mopeder som går fortare än de är konstruerade för fortfarande är stort,
både att mopeder trimmas och att de går för fort utan att ungdomarna bedömer att deras moped är
trimmad, sk självtrimning.
Genom att jämföra denna studie med den som gjordes 2009, verkar det som om attityderna till
hastigheter och trimning har blivit lite mer negativa, men eftersom studierna inte är direkt jämförbara
och skillnaderna är ganska små, är det svårt att bevisa.
Problemet kring hastigheter är också tydligt vad gäller A-traktorer, hälften går över 80 km/tim. Problemet
är litet i Sverige, men stort lokalt.
Förslag på åtgärd:
• Lag om maxhastighet 45 km/tim på moped klass 1, inte bara konstruerad hastighet.
• Projekt med skola/elever/föräldrar som målgrupp i skolor/samhällen med många A-traktorer.
• Projekt för att lyfta seriösa mopedhandlare. NTF har en marknadsöversikt, denna bör lyftas och
de seriösa ”belönas” mer så att det kan löna sig ekonomiskt att inte trimma eller sälja trimdelar.
• Projekt för att testa nya och använda mopeder för att ta reda på om de ”självtrimmas”.
Unga mopedisters trafiksäkerhet
Fler ungdomar än tidigare pratar trafiksäkerhet med sina föräldrar, även om fortfarande drygt en
fjärdedel inte gjort det någon gång under de senaste sex månaderna. Inte fler än 10 procent av
ungdomarna har pratat om trafiksäkerhet i skolan de senaste sex månaderna. 3 av de 8 skolorna svarar
att de har arbetat med trafiksäkerhet under de senaste två åren, 5 har inte gjort någonting. Vilket ansvar
har skolan och vilket ansvar har föräldrarna? Räcker det med den kunskap man får om man väljer att ta
förarbevis/körkort eller har ungdomar en rättighet att få kunskap om trafik och trafiksäkerhet – kan det
rent av vara en medborgerlig rättighet?
Allt fler föräldrar känner till att deras barns moped är trimmad. Vilket ansvar har man som förälder till en
15-åring? Vilken kunskap har föräldrar, om såväl den egna mopeden som riskerna, konsekvenserna
och lagarna?
Flertalet ungdomar, 90 procent, har inte kört moped efter att ha druckit alkohol, men det är ändå 9
procent som gjort det någon gång de senaste sex månaderna. 13 procent har någon gång de senaste
sex månaderna blivit skjutsad på moped av någon som druckit alkohol. I det avslutande scenariot kan
15 procent tänka sig att åka med på mopeden trots att föraren har druckit alkohol.
Problemet kring alkohol och mopedåkning finns fortfarande och åtgärder behövs.
I de mopedhjälmsmätningar som gjorts använder de allra flesta hjälm när de åker moped. I det tänkta
scenariot svarar 45 % att de väljer att bli skjutsade utan hjälm. Riskerna att åka utan hjälm bör
tydliggöras och att det då inte handlar om att det är olagligt utan snarare att man kan skada sig vid en
olycka.
41% har någon gång kört för fort med en moped under de senaste sex månaderna. Känner
ungdomarna till de lagar/regler som gäller samt de risker man utsätter sig för?
Flertalet ungdomar är skötsamma och följer lagar och regler, både de som kör moped och de som inte
gör det. Men de som inte följer reglerna, hur ser de på regler längre fram i livet? Tar de med sig sitt
respektlösa beteende mot lagar och regler?
Förslag på åtgärd:
• Enkät till mopedföräldrar för att ta reda på vad de vet och inte vet.
• Föräldrar bör kunna vara delaktiga i del av AM-utbildningen. Projekt för att möjliggöra för NTF
att samarbeta med några trafikskolor för att möta föräldrarna samtidigt som ungdomarna är på
sitt första utbildningstillfälle.
• Ta fram en marknadsöversikt över mopedhjälm, mc-hjälm, endurohjälm etc. Vad är skillnaden?
Märkning? Räcker mopedhjälmen när man åker på den trimmade mopeden?
• Lyfta i media och för skolvärlden/föräldrarna att 50% av eleverna inte har pratat trafiksäkerhet i
skolan. Initiera projekt för att stödja skolorna att arbeta med trafik och trafiksäkerhet, med fokus
på de äldre skolåren i grundskolan.
• Arbetet kring Don’t Drink and Drive måste fortsätta på skolan.